Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi

Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, gelecekte deniz araştırmalarına öncülük edebilecek yeni bilimsel ve teknolojik araştırmaları yakından takip eden ve uzmanlık alanları kapsamında yeni araştırmaları yürütebilecek deneyimli bilim insanı yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Anabilim Dalının amacı, ülkemizde fiziksel oşinografi ve deniz biyolojisi konusunda uzman, uluslararası alanda tanınmış, kamu ve özel sektörün de katılımıyla kaynak sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapan, kapsadığı tüm konularda yetkin ve çok disiplinli düşünen  öğrenim ve araştırma gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Anabilim Dalı’nın en güçlü yanı deniz araştırmaları için projelerinin ve uygulama için gerekli donanımın ve araştırma gemisi altyapı desteğinin olmasıdır.

Anabilim dalımız kurulduğu tarihten itibaren, lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini modern araştırma ve analiz sistemleri ile donatılmış olan araştırma gemisi ve laboratuvarları ile gerçekleştirmekte ve ülkemiz denizlerinin Fiziksel, Biyolojik ve Biyokimyasal özelliklerini araştırmaktadır.

Anabilim Dalımızda iki ayrı programda lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırma projeleri yürütülmektedir. Bunlar;

1-Fiziksel Oşinografi programı Denizlerimizin fiziksel yapısının belirlenmesi üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Denizlerdeki akıntı sistemleri, karışım ve taşınım dinamikleri ile fiziksel özelliklerin ekosisteme etkileri üzerine araştırmalar sürdürmektedir. Marmara Denizi, Karadeniz ile Türk Boğazlar Sisteminin işleyişi, basenler arası taşınım ve dolaşım süreçlerinin ortaya konulması; ekosistem dinamik süreçlerine deniz fiziksel değişkenlerin etkilerini ortaya çıkarılması ve tahmin edilmesi gibi birçok konuda çalışmalar yapılmaktadır.

2-Deniz Biyolojisi programı denizel ekosistemler, denizlerde dağılım gösteren organizmalar (plankton, zooplankton, macro bentik fauna ve flora, deniz anası, balık) ile bunların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkileri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Deniz ve kıyı alanlarında insan etkisi veya doğal olaylar sonucu meydana gelen etkilerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Deniz ekosistemi üzerindeki baskılar, mikrokirleticiler, zararlı alg toksinleri, fitoplankton pigmentleri, su kalitesi, ötrofikasyon, dip tarama faaliyetlerinin ekosistem uyumlu yönetimi, petrol kirliliği ve kaynağının belirlenmesi, aniyonik yüzey aktif madde dağılımları, balık stokların sürdürülebilir kullanımı, ülkemizin mevcut balıkçılık sorunlarının çözümüne ilişkin politikaların üretilmesi gibi konular da çalışılmaktadır. Karar vericilere, bilgi sağlamak ve yaptıkları uygulamaların etkilerini izlemek amacıyla oşinografik gözlemler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri fiziksel oşinografi ve deniz biyolojisinin güncel konuları üzerine enstitünün geniş araştırma olanakları ile bilimsel çalışmalar yapma fırsatı yakalamaktadırlar.

fdb3

fdb2

fdb1